Algemene voorwaarden

- Artikel 1 Verkooppunt: De artikelen mogen alleen tentoongesteld en te koop aangeboden worden op het adres van levering. Er wordt een forfaitaire schadevergoeding overeengekomen van 200 Euro per artikel, tentoongesteld en/of te koop aangeboden op een ander adres. Dezelfde schadevergoeding is verschuldigd bij doorverkoop aan een andere handelaar. De cliënt verbindt zich ertoe eveneens op straffe van de hierboven vermelde schadevergoeding, de artikelen niet te verkopen onder de aangeraden verkoopprijs. Het bedrag van de schadevergoeding wordt gefactureerd aan de cliënt en is onderworpen aan huidige algemene betalingsvoorwaarden.

- Artikel 2 Bestellingen, leveringstermijnen, leveringen: Bij het aangaan van een bestelling verplicht de cliënt zich tot afname. De leveringstermijnen worden slechts ter informatie aangeduid en zijn niet bindend. Eventuele vertraging bij de levering kan geen aanleiding geven tot schadeloosstelling, noch annulering van de bestelling. Geleverde goederen worden niet teruggenomen.

- Artikel 3 Vertegenwoordigers: Zaken door onze vertegenwoordigers afgesloten, zijn slechts geldig na goedkeuring door de firma.

- Artikel 4 Publiciteitsmateriaal: Het publiciteitsmateriaal dat ter beschikking wordt gesteld van de cliënt, blijft eigendom van de firma; de cliënt is verplicht bij eerste verzoek dit materiaal terug te bezorgen. Alle kosten voor terugvordering vallen ten laste van de cliënt.

- Artikel 5 Prijzen: Onze prijzen zijn vrijblijvend en bevatten geen vervoer, kosten noch taksen.

- Artikel 6 Betaling, rente, schadevergoeding: A) De betaling der factuurbedragen moet plaatsvinden te Kortrijk binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enige korting of schuldvergelijking. B) Bij overschrijding van de betalingstermijn is een rente verschuldigd van 1 % per maand; een gedeelte van de maand geldt daarbij als een volle maand. C) Indien en zodra de betalingstermijn met meer dan 20 dagen wordt overschreden, wordt het factuurbedrag verhoogd met 10%, als forfaitaire schadevergoeding, met een minimum van 40 Euro. D) Rente en schadevergoeding zijn van rechtswege, enkel door het verstrijken van de termijn verschuldigd en bijgevolg zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. E) Geleverde goederen blijven eigendom van de firma tot volledige betaling van de facturen.

- Artikel 7 Klachten en aansprakelijkheid: De waren reizen op risico van de bestemmeling, ook bij de levering en retours. Klachten dienen uiterlijk 8 dagen na de leveringsdatum schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waaraan ieder recht op klacht vervalt. Klachten omtrent enige levering geven geen recht tot het niet betalen of het uitstellen van enige rekening.

- Artikel 8 Namaak van modellen: Elke vorm van namaak, in de meest ruime zin van het woord, rechtstreeks of onrechtstreeks is formeel verboden. Er wordt tussen partijen overeengekomen en dit ten titel van onherleidbaar strafbeding en bij toepassing van artikel 1152 B.W., dat een schadevergoeding van 620 Euro zal verschuldigd zijn per exemplaar resulterend uit namaak.

- Artikel 9 Afwijkende voorwaarden: Van de op onze handelingen en werkzaamheden toepasselijke voorwaarden kan slechts met onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming worden afgeweken. Tegenover deze voorwaarden van onze opdrachtgevers of anderen, onder welke titel ook en in de ruimste zin van het woord, ongeldig en voor ons niet bindend.

- Artikel 10 Betwisting: In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd. Alleen het Belgisch recht is van toepassing.

- Artikel 11: Door het feit zelf een bestelling te plaatsen, verklaart de cliënt zich akkoord met vermelde voorwaarden.